Användning av mobilfilm i nyhetsrapportering och parodier

 

JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

[2019-07-15] Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsöverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål som gällde om det var tillåtet att i tv och på internet använda filmklipp och stillbilder som utan samtycke hämtats från en mobilfilm. Domstolen har funnit att användningen inte var tillåten i nyhetsrapportering, bl.a. eftersom använda delar av mobilfilmen inte tidigare varit offentliggjorda i upphovsrättslagens mening. Däremot var användningen tillåten när den skedde i parodier.

I juni 2010 utspelade sig en händelse på Kungsgatan i Stockholm, som i nyhetsrapporteringen kommit att kallas “järnrörsskandalen”. Delar av händelsen spelades in med mobiltelefon av en politiker. Sverigedemokraterna offentliggjorde i september 2010 delar av mobilfilmen, med samtycke av den som spelat in filmen. Därefter använde Sveriges Television Aktiebolag (SVT) filmsekvenser och stillbilder ur andra delar av mobilfilmen i tv samt på svt.se och svtplay.se. Den person som spelade in mobilfilmen väckte talan mot SVT för att det skulle fastställas att han har rätt till ersättning för användningen.

I dagens dom har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att SVT:s användning av mobilfilmen har inneburit intrång i vissa upphovsrätten närstående rättigheter (skyddet för ljud- och bildupptagningar samt för fotografiska bilder). Som ett led i den bedömningen har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att de delar av mobilfilmen som SVT använde inte tidigare lovligen hade tillgängliggjorts för allmänheten. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att några av SVT:s programinslag har varit parodier och därför tillåtna enligt ett parodiundantag. När det gäller SVT:s nyhetsrapportering har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att inskränkningarna i upphovsrättslagen för sådan användning i enlighet med lagtextens ordalydelse inte varit tillämpliga och att en tolkning i strid med ordalydelsen inte är möjlig. SVT hade därför inte rätt enligt upphovsrättslagen att använda mobilfilmen i nyhetsrapporteringen. Inte heller en avvägning i förhållande till SVT:s yttrande- och informationsfrihetsintressen har lett till en annan bedömning. I dessa delar har Patent- och marknadsöverdomstolen kommit till samma slutsatser som underinstansen. Därutöver har Patent- och marknadsöverdomstolen kommit fram till att SVT i några fall har kränkt fotografens rätt att bli namngiven.

Patent- och marknadsöverdomstolen har fastställt att SVT har en skyldighet att betala ersättning till filmaren för den otillåtna användningen av mobilfilmen. Patent- och marknadsöverdomstolen har tillåtit att domen överklagas.

Senast ändrad: 2019-07-15

Ulrika Beergrehn
Hovrättsråd, vice ordförande
08-561 67 521

Adrian Engman
Hovrättsråd, referent
08-561 67 522

PMT 1473-18

Beställning av avgörandet
Svea hovrätts arkiv
e-post: arkivet.svea@dom.se
tfn: 08-561 673 30

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *